Промоция на дрехи

СПЕЧЕЛИ С ЕЛМАЙРА


ОЧАКВАЙТЕ НОВАТА ИГРА СКОРО !!!

Късметлията, който печели Пола Ромена, е Снежана Гаджова от Костенец. Честито! Очаквайте имейл от нас. 


За участие в играта е необходимо единствено да попълните формуляра по-долу. На случаен принцип един от Вас ще бъде избран за късметлия и ще спечели Пола Ромена

С победителя ще се свържем по имейл. Ако в рамките на 3 дни не отговорите, то ще изберем друг печеливш, който отново ще има същия срок да се свърже с нас!

 

 

Общи условия на играта:

1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1.1. Участниците в играта „СПЕЧЕЛИ С ЕЛМАЙРА”, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официалните правила.

1.2. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на страница https://elmaira.bg/specheli-s-elmaira/.

1.3. С участието си в Играта, участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

1.4. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили Официалните правила на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на кампанията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България в страницата на онлайн магазин www.elmaira.bg.

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, живеещи на територията на Република България.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

4.1. Играта стартира в 09:00 ч. на 10.10.2017 г. и продължава до 23:59 ч. на 16.10.2017 г. българско време.

5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

5.1. Наградата, която може спечелите при участие в Играта, е един брой Пола Ромена

5.2. Не се допуска замяна на спечелените награди с тяхната парична равностойност.

5.3. Ако победителят желае замяна на продукта с друг размер, разходите са изцяло за негова сметка.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Участието в играта не е обвързано със задължение за закупуване на стока или услуга от Организатора.

6.2. След изтичане на периода на провеждане на Играта на случаен принцип чрез сайтът random.org ще бъдат изтеглен победителя. Неговото име ще бъде обявено на 17.10.2017 г. на тази страница https://elmaira.bg/specheli-s-elmaira/.

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

7.1. Наградата се предоставя на спечелилия участник, който трябва да отговаря на настоящите Правила за участие в Играта.

7.2. Представител на Организатора ще се свърже с печелившия на предоставения от него имейл за контакт за уточняване на подробностите по предоставянето на наградата в рамките на 3 (три) работни дни след получаване на данните за контакт от печелившия.

7.3. За да получи наградата си, печелившият ще трябва да предостави имената си, точен адрес за доставка на наградата на територията на Република България и телефон за връзка, като изпрати данните си като отговор на имейла, с който е уведомен за победител. Това трябва да стане в рамките на 3-дневен (тридневен) срок от обявяването на победителя.

7.4. Ако Организаторът не успее да се свърже със спечелилия участник на посочения от него имейл в рамките на 3 (три) дни, печелившият, непотърсил наградата си в посочения срок, губи правата си върху същата. Организаторът си запазва правото да предостави наградата на следващ изтеглен на случаен принцип участник, който отговаря на условията за участие в Играта.

7.5. Получаването на наградите няма да е свързано с допълнителни разходи за доставка на печелившия участник и ще се осъществи при спазване на Общите условия на Организатора.

7.6. Наградата не може да се прехвърля на трети лица и не може да се разменя с паричната й равностойност.

7.7. Организаторът се задължава, заедно с всяка награда с пазарна стойност над 30 лева, да осигури и предостави на участник, който е спечелил награда на стойност над 30 лева, служебна бележка или друг документ, удостоверяащ стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват документа при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

7.8. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден имейл за контакти, непълен или неточен адрес за доставка на наградата. В този случай Организаторът си запазва правото да предостави наградата на друг изтеглен на случаен принцип участник, който отговаря на условията за участие в тегленето на наградата.

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

8.1. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие или при забавяне в доставката на награди, причинени от форсмажорни обстоятелства, технически проблеми или други събития от извънреден характер. Организаторът не носи отговорност за невъзможност от страна на печелившия участник да получи наградата си по независещи от Организатора причини.

8.2. Участието на всеки участник в Играта e изцяло по негова собствена воля, на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за каквито и да било вреди, причинени на участника или на трети лица при или във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено от Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.

9. ПУБЛИЧНОСТ

9.1. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена могат бъдат публикувани в сайта и официалните социални канали на онлайн магазин Elmaira.bg. С участието си в Играта участниците се съгласяват, че техните имена, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. Участниците се съгласяват да получават имейли от Организатора във връзка с тази или друга игра, с информативен характер или с цел изпращане на други изгодни оферти. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта след края на периода на провеждането ѝ.

Контакти

Следвай ни